Προσλήψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διαχειριστή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ» ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης...

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ 2/2021 – Απόφαση Δημάρχου 388/2021 περί πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Αρχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2021 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2021 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ -ΟΔΗΓΟΥ...