Προσλήψεις

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ 2/2021 – Απόφαση Δημάρχου 388/2021 περί πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Αρχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2021 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2021 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ -ΟΔΗΓΟΥ...

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αμαρίου

Αρχεία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2021 Δ ΑΜΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ s ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021  

Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID-19.

Αρχείο: SΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ