Προσλήψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διαχειριστή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ» ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης...