Προσλήψεις

Πίνακας προσωρινών επιτυχόντων ΣΟΧ3-2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Κατά του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η...

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αμαρίου

Αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ3-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020 προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αμαρίου

Αρχεία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2020 Δ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΑΙΤΗΣΗ  

Ανακοίνωση για την πρόσληψη (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αρχείο: ΩΣΑ9ΩΨΨ-ΕΑΠ