Προσλήψεις

Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID-19.

Αρχείο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 82-2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID-19

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID-19.

Αρχεία: ΨΣΩΠΩΨΨ-47Ψ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Πίνακας προσωρινών επιτυχόντων ΣΟΧ3-2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Κατά του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η...

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αμαρίου

Αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ3-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020 προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020