ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 204702) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Αρχεία: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 203928) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ