ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 152702) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΙΣΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ»

Αρχεία: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΙΣΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Αρχείο: 0. ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ε.Σ.Υ.

Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID-19.

Αρχείο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 82-2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID-19