Προκήρυξη για χορήγηση 38 (τριάντα οκτώ) νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών) με θέσεις δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας και Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021 .

9Μ6Φ7ΛΚ-ΝΛ4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Χορήγησης α) 166 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (Λαϊκές Αγορές) με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων και β) 52 θέσεων-δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων παραγωγών πωλητών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

66Θ47ΛΚ-Ο12

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 349119) – «Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο – βενζίνη) κίνησης, λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για το Δήμο Αμαρίου και τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2024 – 2025»

ΑΡΧΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2024-2025  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 204577 ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ