Πίνακας προσωρινών επιτυχόντων ΣΟΧ3-2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Κατά του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η...

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αμαρίου

Αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ3-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020 προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020