Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διαχειριστή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ» ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης...

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων

Αρχεία: ΨΛ8ΒΩΨΨ-ΦΩΡ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 9_12_2021 (1) (1) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (4) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ...